top of page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Институт на Свободните Изследователи "Хистореон”(ИСИХ), София,
ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГРАМИРАНЕ “ХИСТОРЕОН”

        Центърът за Анализи и Програмиране „Хистореон” (ЦАПХ) е интелектуален кръг към ИСИХ, който основава и развива своята експертиза изхождайки от ценностите на „Органичното Общество”, което Древните Българи са създали и усъвършенствали преди повече от 5 хилядолетия, с всичките му атрибути – религия, календар, писменост, икономика, държавност и др. В Класическият свят, от Орфей, през Плато и Аристотел, „Органичното Общество” става основната форма на държавна идеология и обществен ред, премахвайки царящите преди него анархия и дивачество. От него произхождат както „Естественото Право”, така и „Римското Право”.

        От Просвещението и Ренесанса, започват различни координирани атаки срещу „Органичното Общество” от позициите на индивидуализма, материализма, меркантилизма  (Либерализма) и възбуждането на анархистичното начало на нецивилизования човек (Революциите). Постепенно, в Класическата демократична система, един порочен коалиционен спектър – класически либерализъм, ляв либерализъм, социализъм, социалдемократизъм, комунизъм - става основната разрушителна коалиция насочена срещу древното Органично Общество. В резултат от столетия координирана дейност на тази „коалиция”, днес това Общество не съществува в чиста/пълна форма в нито една държава. Дори в държавите съхранили наследствения принцип, под една или друга форма, както и монархическата форма на управление, Обществото е фрагментирано и непълноценно. Но Органичното Общество оцеля и в него, в последните две десетилетия се натрупва обществената енергия, отключена от вече проявените открити амбиции на недемократичните, корпоративни и/или финансови интереси популярно известни като „Дълбоката Държава”, за директно Световно Господство.

        В тази вече открита борба, Органичното Общество е призвано да отстоява,  принципите върху които е основано – Държавната Независимост, Националния Суверенитет, Националните Традиции, които гарантират и Личната Свобода, в условията на Представителната Демокрация. Тези принципи ще отстояваме и ние в ЦАПХ!.

       Тази започнала борба е в необратим процес на развитие и ще бъде определяща  за първото столетие на 21 век. Тя ще определи съдбата на Човешката Цивилизация!

С Божията Помощ, Нека Участваме в Нея!

Димитър Димитров FLS,

Основател – Директор на ЦАПХ  

istockphoto-1311504638-612x612_edited.jp

СЪВМЕСТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ЦАПХ към ИСИХ, след обсъждане, подкрепя заключенията на „Работния семинар”от

22 .02.2021, в който взе участие и Съ-Председателя на Института Доц.Д-р Явор Шопов,  и внася следното писмо в МО:

 

 

                                                                                              До Министъра на Отбраната

 

Уважаеми господин Каракачанов,

 

На работния семинар "Наблюдение на обекти в околоземното космическо пространство" в Министерството на отбраната на 22 февруари 2021 представители на МО, ИКИТ – БАН и СУ "Климент Охридски" обсъдиха концепция за оптични, лазерни и радиолокационни наблюдения на космически обекти и т. н. „космически отпадъци” в околоземното космическо пространство в Република България с партньорството на ЕС и ЕКА.

Бяха разгледани:

 

1. Проблемът с бързо нарастващия брой спътници и разполагането в орбита на съзвездия от комуникационни и комерсиални спътници, които увеличават необходимостта от точна, надеждна и навременна информация за космическите обекти и тяхната орбитална еволюция.

2. Наличието на огромен брой спътници, излезли от употреба и летящи в неуправляем режим, които са обекти непосредствено заплашващи териториите и населението на страните в света (в частност и България) и са способни да нанесат огромни поражения върху работещите космически апарати и наземната инфраструктура.

3. Действията на страните от Европейския съюз и Европейската космическа агенция (ESA) по осъществяване на програма за информираност относно: Ситуацията в космоса (Space Situational Awareness - SSA) с три сегмента - Космическо време (Space Weather - SWE), Обекти в близост до Земята (Near Earth Objects - NEO) и Космическо наблюдение и проследяване (Space Surveillance and Tracking - SST). Днес българската държава не притежава система за космическо наблюдение и проследяване. В ЕС съществува ограничен капацитет за наблюдение и проследяване на спътници и космически отпадъци. За осигуряване на независимост на безопасността и отбраната на ЕС Европейската комисия идентифицира изграждането на такава система в страните- членки на ЕС като върхов приоритет. За тази цел се изгражда европейски консорциум за наблюдение и проследяване на космически обекти. За да се включи в него България трябва да изгради система за космическо наблюдение и проследяване със собствени средства.

 

След направените представяния и дискусия по темата, участниците в семинара приеха следните решения:

 

1. Предлага на МО в партньорство с ИКИТ – БАН и СУ "Климент Охридски" съвместно разработване на конкретна програма, свързана с концепцията за възможните оптични, лазерни и радиолокационни наблюдения на космически обекти и т. н. „космически отпадъци” в околоземното космическо пространство, като се имат предвид преките ползи и информираност на МО от това.

2. Съответните дирекции на МО (преди всичко Дирекция „Политика на въоръженията) да съдействат за осъществяването на проект „Оптични и лазерни наблюдения на космически обекти в околоземно космическо пространство от територията на България”

3. Съответните дирекции на МО (преди всичко Дирекция „Политика на въоръженията) съвместно с Министерството на Икономиката и с Министерството на Науката и висшето образование на Р България да проучат възможностите за национално финансиране на изграждането на национална база за наблюдения на космически обекти в околоземно космическо пространство от територията на България.

 

От участниците в работния семинар.                                            24.02.2021, София

За ЦАПХ

Димитър Димитров FLS

26.02.2021

Anchor 5
ПРОЕКТ  ЗА  ОРГАНИЧНО  РАЗВИТИЕ  НА  БЪЛГАРИЯ

(Проектът  е в изпълнение на точки 1 и 2 от „Основни Цели на ИСИХ”)

 

(I)ЗЕМЕДЕЛИЕТО  В БЪЛГАРИЯ  -  Стратегически приоритет на националното стопанство

В многовековната си история Българският народ винаги се е уповавал на земята и нейното обработване и през всички превратности е оцелявал и просперирал заедно с нея, чрез нея и за нея. Нещо повече, освен в духовен план, неговия принос към световната цивилизация може да се сравни с приноса му за усвояването и развитието на природните ресурси и особено на земеделието във всичките му разновидности. Понастоящем, след естествения спад и в някой отношения колапс на земеделското стопанство, и след допуснатите  волни или неволни грешки в структурно и административно отношение, са необходими стратегически и конкретни политики и мерки за неговото възстановяване и развитие. Тук се предлагат няколко възможни такива, като стратегически насоки и като конкретни действия , като всяка от тях подлежи на конкретно развитие.

СТРАТЕГИЧЕСКИ  НАСОКИ

Опорни точки :

1/. Преструктуриране на земеделието в посока балансиране на интензивното и природосъобразното, които понастоящем са силно дисбалансирани в полза на първото. Да се стимулира създаването на масиви от трайни насаждения (овощни градини, лозя), като се акцентира на традиционни български сортове, продуктите от които, с времето ще бъдат много по-реализуеми и на международните пазари.

2/. Поетапно възстановяване на националната поливна система в тясно взаимодействие между министерствата на земеделието, на енергетиката, на екологията, на туризма и на отбраната, съгласно държавен стратегически план, под ръководството на вицепремиер. Концептуалната цел е структурирането и пре-евалюирането на поливната система в ефективна, Многофункционална Национална Водопреносна Система.  Например и включително, да се възстановят разрушените преди 20 години микроязовири в страната. Да се възстановят и използват изоставените стационарни и полустационарни напоителни полета. Да се възстановят помпените станции (вкл. тези на р. Дунав), напоителните и отводнителни системи. Да се изградят проектираните към момента язовири за водоснабдяване и напояване, както  и да се доизградят вече започнатите: „Литаково”, „Раянци”, „Черни Осъм”.     3/. Приоритетно развитие на био земеделието и съпътстващите го биотехнологии и производства.

4/. Интегриране в земеделието на елементи на социалната политика и трудовата заетост с възможностите на био земеделието и горските стопанства, както и на демографската политика за постигане на координираност в държавната политика в тези области. В този контекст да се обсъдят възможностите за възстановяване на българското бубарство, като осигуряване на трудова заетост и аспекти на социалната политика.

5/. Законодателна дейност за урегулиране и подобряване на условията за дейност на кооперативните и селски сдружения. Да се стимулира кооперирането (но не по познатия начин) на дребните земеделски стопани. По този начин да се подпомогне необходимата комасация на земеделските земи, която се случва до сега по порочен начин, превръщайки ни в страната с най-големи собственици и/или арендатори на земя в Европа и от там в производител най-вече на индустриални/интензивни земеделски култури.                                                            

6/. Възстановяване и развитие на хранително-вкусовата промишленост и подпомагане на малките и средни предприятия ангажирани в нея с конкретни данъчни и финансови инструменти. Тези предприятия да се разполагат близо до източниците на техните суровини, за да се стимулира местната заетост и ограничи транспортирането.  Да се стимулира производството на „по-екзотични” храни като мед, лимец, морски миди, раци, водорасли, градински охлюви,  и др. Да се възстанови българското бубарство. Да се защити пчеларството със строг контрол върху употребата на пестициди в райони където то е налично. Да се защитят с международни патенти и популяризират оригиналните български марки хранителни продукти и питиета. Да се увеличи количеството и асортимента, и да се открият нови пазари в чужбина за реализацията им. Да се създаде модерна държавна складова база (банка)/ резерв, която да дава възможности за излизане на международните пазари в най-изгодни за това моменти.

7/. Ориентиране към земеделски култури и животински породи развани от българите в хода на историята им. Възстановяване на изчезнали култури и породи и финансово стимулиране на стопаните отглеждащи култури и породи характерни за отделните райони на държавата. Възстановяване на традиционни начин на отглеждане на животни, включително високопланинското и миграционно им отглеждане. Интегриране на тези политики с политиките свързани с опазване и подобряване на околната среда и екологията. Да се спре окончателно незаконната сеч в горите, като служителите в горските стопанства бъдат защитени законодателно от посегателства и да получат необходимите силови средства и правомощия за изпълнение на служебните си задължения. Да се възстановят работите по залесяването в цялата страна и особено по обезлесените планински склонове. Да се акцентира на бързо растящите и сухоустойчивите дървесни видове. Да се стимулират фирмите за възпроизводство на дивите птици (фазани, и др.). Да се подпомогне и развива ловния и трофеен туризъм.  Да се развие съвместно с Румъния модерно Дунавско рибовъдство с даване приоритет на есетровите риби. В миналото България е добивала няколко стотици тона от тях и успешно е изнасяла на външните пазари. Големите язовири на Дунава ликвидираха миграцията и съответно популацията им. Има добър пример - ферми за зарибяващ материал (чига, моруна, руска есетра) във Видин.

8/. Регулиране на търговските и финансовите механизми по начин, който да стимулира преките взаимоотношения производител – потребител, както и да подсигурява посочените по-горе мерки и политики с помощта на данъчни и кредитни механизми и санкции. Например, чрез БНБ да се  корегира и регулира настоящата кредитната политика на банките в полза на големите собственици и/или арендатори на земи, в полза на малките и средните собственици и стопани. Да се създадат условия за държавно участие и/или контрол (БДС) в производството и търговията с хранителни стоки, лекарствени средства, горива. Да се сложи край на спекулата в тази област.

9/. Приоритетно развитие на земеделската наука, развойната и образователната дейности в направления към възстановяване на традиционните им основи и подсигуряване на посочените по-горе политики и мерки.

КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

1/. Създаване към Министерството на финансите на Гаранционен Финансов Фонд (ГФФ), с цел дотиране, субсидиране и гарантиране на 20-25% брутна годишна рентабилност при новоучредени и действащи земеделски* и жовотновъдни** стопанства, както и преработвателни предприятия свързани с горепосочените производства;

.* - под земеделски стопанства се има предвид такива, които произвеждат екологично чиста селскостопанска продукция, билки, гъби, пчелен мед, грозде, уормкомпост;

.** - под животновъдни стопанства се има предвид такива, които произвеждат добитък, месо, млако, чйца, раци и ракообразни за храна на човека, мекотели за храна на човека, водорасли за храна  на човека, риба, кожи с методите на био-динамичното земеделие и/или био земеделски практики;

2/. Създаденият Гаранционен Финансов Фонд има за цел и дотиране, субсидиране и гарантиране на 20-25% брутна рентабилност при новоучредени и действащи горски* и ливадни** стопанства , както и преработвателни предприятия свързани с гореописаните производства:

.* под горски стопанства се има предвид такива, които произвеждат залесителен материал и провеждат залесителни мероприятия върху Държавния Горски Фонд, пътната и бреговата инфраструктура и частните гори, както и стопанисват същите на база на концесионни практики;

.** под ливадни стопанства се има предвид такива, които засяват, поддържат съществуващите и експлоатират ливадите и общинските и държавни поземлени фондове;

3/. Облекчаване реда, сроковете и таксите във връзка с регистрация и пускане в експлоатация описаните в т.1. и т 2..

4/. Създаване на независима Агенция за мониторинг и контрол над предприятията описани в т.1 и т.2..

5/.  Създадената Агенция приема, анализира и обработва сигнали от земеделските производители за извършване на произвол, своеволия, мародерство, рекет и тормоз над тях от органите на държавната и общинска администрации и/или от ГФФ.

6/. Приемане на етичен кодекс за поведение на селскостопанските производители описани в т.1 и т.2. , който е неразделна част от пакета документи и съглашения, обвързващи ГФФ с производителите и преработвателите.

7/. Приемане като приоритет за дипломатическите мисии на България на съдействие, подпомагане и активно търсене на партньорства за предприятията описани в т.1 и т.2..

8/. Създаване на публичен електронен динамичен Национален Регистър за предприятията описани в т.1. и т.2. с периодичност на мониторинг и контрол от 6 месеца.   

9/. Създаване към ГФФ на Държавна материална „банка” за изкупуване и прием на излишества формирани от дейността на предприятията в т.1. и т.2. и разпределянето им за структурите на отбраната, вътрешния ред, училищата, социалните домове, детски градини ясли и др.

(II) ДРУГИ ПОЛИТИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ДИАСПОРА и ДЕМОГРАФИЯ

1/. Основен стратегически демографски резерв  на България е нейната Историческа Диаспора (ИД). За формиране и изпълнение на държавната политика спрямо ИД, трябва да се възстанови съществувалото няколко години Министерство за Българите в Чужбина, но с название Министерство на Българската Диаспора и с ръководител с ранг Вицепремиер, отговорен и за Демографската политика. Да се закрие Агенцията за Българите в чужбина, като нейните правомощия и ресурси преминат към МБД. Към това министерство да преминат и всички отдели, дирекции и експерти съвети към Президентството, МВР, МОН и МП, с дейност свързана с българите в чужбина. 

2/. Увеличаване на помощта за родителите със средно и висше образование за раждане на 1-во дете – 1500 лв., за 2-ро и 3-то дете -1800 лв. Увеличаване на месечните добавки за деца на 60 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ и СПОРТ

1/. Няколкоратно  в последните 25 години ИСИХ е предлагал на съответните институции мотивирани и доказани с неоспорими научни аргументи  необходими промени (минимум) в учебниците по история. Това е само минимум, като за съжаление дори той не се взема предвид, което е трагично за основното и средно образование на поколения подрастващи българи.  За това, отново предлагаме  цялостната  учебна програма да бъде подложена на обсъждане и/или корекции, при неоибходимост и преценка със създаване на комисия от МОН с широко експертно участие, в която бихме взели участие. 

2/. Новият прочит на българската история, който ние отстояваме вече 25 години, трябва да бъде  приет като основание за широко обсъждане и резултативно отстраняване и/или коригиране на понятия като „тюркско”, „номадско”, „славянско”, „славянобългарско” , и/или деривати от тези, във връзка с етногенезиса на българския народ.

3/. Връщане  към единни учебници за основно и средно образование по всички предмети, но най-вече по хуманитарните, одобрени от МОН.

4/. Да се регламентира, регулира и приравни към останалите форми на обучение, за основно и средно образование, на семейната форма на образование, като МОН подпомага методически и материално (при нужда) тази форма.

5/. Да се оптимизира броя на ВУЗ и специалностите в тях, като се подкрепят университетите, които подготвят  кадри в области в които има недостиг на такива. Университетите, чрез финансови инструменти да бъдат стимулирани да се превръщат в развойни, научни и експериментални центрове. Да се осъвремени системата за даване на научни степени и звания.

6/.  Регламентиране  на дългосрочни обективни притерии за оценка и мониторинг на научни изследвания, развойни дейности, и иновации, както и на система за периодична вътрешна оценка на научните организации с дългосрочни ясни критерии.

7/.  Провеждане на оценка на въздействието при въвеждането на нови решения и мерки в областта на науката и иновациите, както и Въвеждане на задължителна, периодична международна оценка на организациите, финансиращи и провеждащи научни изследвания, развойна дейност и иновации.  

8/. Образованието и физическата подготовка и култура трябва отново да бъдат интегрирани. Приоритетно трябва да се реновират и модернизират физкултурните салони във всички училища, а не училищните градинки, огради, фасади, настилки и административни помещения. Това трябва да е заложено изискване при одобряване на проекти и предоставяне на финансовите средства за такива дейности.  

9/. Да се организира към НСА интерактивен Музей на Спортната Слава, с филиали навсякъде в страната на общинско ниво (където има спортни експозиции и колекции), който да организира периодични експозиции в училищата и читалищата в цялата страна, включително „он лайн” такива.  

КУЛТУРА/ЧИТАЛИЩА

1/. Макар и без определена държавна политика  (огромна грешка и/или обективна финансова невъзможност) традиционната народностна опора в годините – читалищната дейност оцеля и се развива, благодарение на инстинкта за самосъхранение на българина .  В тази насока приоритета на държавата трябва да бъде ясно формулиран, корективен и стратегически. Например, според анализ  на международния „Хоров Форум” и българският „Хоров Съюз” в България до 1989 г. са съществували , без държавните хорове, 4000 хорови формации.  Тези хорове са носили международни  награди, фестивални участия и името на България не е слизало от културния световен поток  (информация от проф. акад. Емил Янев, председател на „Международния Хоров Форум”) Днес всички хорове, заедно с държавните, са 400.  Това трябва да се промени, бавно, постъпателно, но безспорно и безалтернативно! 

2/. Закриването на нормалните (малките) киносалони, за сметка на такива в моловете е една негативна тенденция, която трябва да бъде коригирана. Телевизионният екран не може да замести никога въздействието на киноекрана, нито киноекрана в една меркантилната и конфузна  псевдо- културна  среда , в която индивидуалното творческо представяне и излъчване е  размито в царящите там меркантилност и мултикултурност. Тази тенденция трябва да се промени с конкретни данъчни и кредитни инструменти в полза на нормалните киносалони.  

3/. Да се възстановят добрите традиции от културния живот и културните събития от близкото минало, поетапно, като се започне от „Златния Орфей” и впоследствие „Конкурс за млади оперни певци”, „Салон на изкуството”, „Златна ракла”, „Балетен конкурс” и пр..    

4/. Да се приеме “Стратегия за разкриване експониране и опазване на паметниците на културата в София. ИСИХ има подготвена такава (Приложение 2). Да се регламентира дейността и подръжка на културните центрове (държавни и/или обществени) , българските църкви, и военни гробища в чужбина.

6/. Регламентиране, според обективни традиционни национално-патриотични критерии на званието „заслужил”  във всички области на културата, науката, спорта и др.  при съответставаща добавка към заплатите и пенсиите на съответните лица.

7/. Да се учредят ежегодни награди за творчество (литературно, художествено, музикално, технологично, научно и др.) на имената на най-видните български творци от миналото, например за наука да се учреди национална награда „Джон Атанасов”.

8/. Храм –паметникът „Александър Невски” да се преименува на „Св. Св. Кирил и Методий”. В София да се изградят паметници на владетелите Аспарух и Крум, на Райна Княгиня и на Петър Дънов. На площад „Александър Батемберг”, на мястото на бившия мавзолей да се реализира след конкурс „Пантеон/Мемориал на Българската Държавност” (пример, комплекса в центъра на град Будапеща).

9/.Създаване на Закон за Българския език. В закона да се възстанови правописа от преди реформите от 27 февруари 1945г.  Навсякъде, всички фирмени, указателни, рекламни и др. надписи да са оформени първо на Български език. Със закон да се регламентира задължителна квота за български изпълнения и филмови и други творчески   продукции в в медиите на бюджетна издръжка в съотношение 50%  български / 50% чужди.

10/. Всички вероизповедания в България трябва да се задължат да изпълняват богослуженията си само на Български език, с книги на Български език.  При желание от страна на българо-мохамеданите да се регламентира и подпомогне създаване на Българо-Мохамеданско Мюфтийство с равни права и задължения със всички останали религиозни институции.

11/. Приоритетно да се популяризира в страната и в света културното и историческото наследство на България от неговия тракийски период, пренебрегвано десетилетия по политически причини. Към Националния Исторически Музей, да се обособи и развива Национален Музей на Тракийската история, култура и изкуство, интегриращ в себе си най-доброто от времето на траките.

12/. Да се приеме Закон за Иманярството, с който да се регламентира тази дейност. При предаване на артефакти, предмет на закона, на общински и/или областен Музей (а не на НИМ), дарителите да бъдат възнаграждавани с 30% от стойността на предаденото. Стойността им да се определя от експерт на НИМ. За търговия в страната на антики, независимо от броя и стойността им, да се предвиди наказание от 2 години обществено полезен труд, а за износ на такива от 3 до 5 години  ефективен затвор.

ОТБРАНА - ЗАКОННОСТ -  РЕД

1/. Върховният съд сам да вписва веднага взетите от него решения, за да се предотврати досегашната неправилна практика решенията да се вписват от спечелилите делата ищци. Тази умишлено оставена „вратичка” позволява ощетяващи ищеца продажби и/или прехвърляния на пари и имоти в периода от решението на Върховния съд, до вписването на решението му от ищеца.

2/. С цел да се предотвратят престъпленията спрямо собствеността, трябва да се възстанови закона за неприкосновеност на частната собственост, такъв, какъвто е бил преди Втората световна война. На гражданите да се осигурят адекватни права за защита на тяхната собственост от посегателства, включително с употреба на силови средства и /или законно притежавано оръжие, по примера на САЩ.

3/. Да се създаде  съ закон длъжност общински, респективно кметски стражар, като елемент от вътрешната безопасност на обществото. Държавата да осигури целеви средства за да покрие 80% от заплащането на тази длъжност. За нея да могат да кандидатстват лица със съответна подготовка – бивши военни, полицаи, охранители до 55 годишна възраст. Стражарите да действат в тясно взаимодействие и координация с полицията, горските служители и ловните дружинки по места, както и със своите колеги в общината. Те ще бъдат полезни и при реагиране спрямо инциденти, терористични действия и природни бедствия. Средствата предвидени за тази длъжност в държавния бюджет, ще са незначителни спрямо ефекта за обществената сигурност и безопасността на гражданите и тяхната собственост.

4/. В Наказателния кодекс да се предвидят промени които да доведат до наказателна отговорност за бракониерството в рибните и ловните стопанства, на основание, че престъпленията срещу дивата природа са престъпления срещу обществото, а в случая и върху собствеността. Същото да се отнася до незконното/неправомерното добиване на строителни материали от корита и брегове на реки и водни басейни, като в такива случай да се прилагат ефективни присъди, а не неадекватни глоби и административни санкции. За справяне с този тежък проблем да се създаде мобилна група към Главна Прокуратура ( не към районна и/или общинска), която да извършва проверки без да бъде сезирана и при установяване на престъпления, съответните районни и/или общински прокурори да подлежат на санкции.  

5/. Възстановяване на военното обучение в системата на средното образование.  Възстановяване на задължителната военна служба  за мъжете в рамките на 6 месеца. За жените възможността за военна подготовка да се осигурява, чрез въведената доброволна военна служба до 40г.  възраст. 

6/. Организиране на начално военно обучение и практическо обучение и квалификация в различни технически дисциплини и занаяти за всички граждани с основно образование до 40 годишна възраст за период от 6 месеца. За целта да се използват модернизираните бази на Трудова повиннност.

7/. Премахване на всички названия и звания в системата на отбраната от съветския период и възстановяване на военните наименования и звания от преди 1944г. Например, Българска войска, вместо Българска армия, Морски войски, вместо Военноморски флот, Въздушни войски, вместо Военно-въздушни сили, Генерал от пехотата и тн.

8/. Възстановяване на Строителни Войски - всеки младеж над 25 г. следва да има образование и професия. В рамките на възстановената задължителна  военна служба СВ да станат школа за практическо обучение , за възпитания и създаване на трудови навици, като същевременно станат оперативен резерв на държавата за екстремни ситуации, налагащи спасяване на хора и имущество, евакуация, разчистване, укрепване и пр., в случай на аварии, природни бедствия, терористични акции  и др.

ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

1/. Възстановяване на „Фонд Индустриален” към Патентно ведомство. Съгласно чл.80, ал.9 от Закона за патентите, в Патентно ведомство трябва да съществува „Фонд Индустриален”, който да насърчава, защитава и подпомага внедряването в България на интелектуални продукти със стратегическо значение за Българската индустрия. В нарушение на закона, този фонд е закрит. За първоначален капитал на „ФИ” да бъдат върнати, внесените от Патентно ведомство суми в бюджета за 2020г (около 1 млн.$).

1/. Българската Добивна индустрия трябва да бъде един от основните приоритети на икономиката, не на последно място, поради това, че в годините на прехода, тя въпреки държавата се запази и се развива устойчиво. Например , в една от държавите в света с най-динамично развитие , каквато е Казахстан, добивната индустрия съставлява 71% (към 2010г.) от общия размер на икономиката. Въпреки, че България не притежава големи залежи от стратегически суровини, като нефт и газ, нейните полезни изкопаеми са изключително разнообразни, включително на суровини и минерали с индустриално значение, например мед, злато, уран, базалтоиди, зиолити и др.

2/. Преразглеждане на практиката на отдаване на природни ресурси (по конституция държавна собственост) на чуждестранни фирми. Анализ на съществуващите концесии с цел предоговаряне на концесионните договори с чуждестранни фирми не само от финансова гледна точка (заплащаните символични концесионни такси), но и от аналитична гледна точка, предвид съпътстващия добив – например от рудника Ада Тепе се заплаща (като такса) съвсем малко количество злато, а за другите видове редки и ценни метали съпътстващо добивани в него, които са много по скъпи от златото – нищо! Възможно решение, за да не се губят чуждестранни инвестиции, е в закона за концесиите да се заложи задължително изискване за участие на българска партньорска фирма в проучването и експлоатацията на обектите на концесия с най-малко 25% дял, като размера на участие да се разглежда като предимство за придобиване на концесия.

3/. В договорите за концесия, които засягат благородните метали, да се предвиди задължителна обвързваща клауза за средногодишно преизчисляване на концесионната такса на базата на движението на цените на Лондонската метална борса или средните цени на световния пазар, поради голямата им мобилност при завишено търсене на тези метали. Цените на тези метали предвид бурното развитие на електронните уреди и изделия постоянно ще растът. 

4/. Да се разработи Технологичен Проект за усвояване/утилизиране на наличните количества полезни и ценни суровини и метали намиращи с „Кремиковските табани”. Те са изключително богати на посочените по горе   (точка 2/.) ценни метали. Това да се извърши чрез публично-частно партньорсто, но ако е невъзможно да започне процес на одържавяване, след промяна на статута на територията на такава от национално значение.    

5/. Енергийната стратегия на България трябва да се основава върху развитие на съществуващите и създаване на Нови Ядрени Мощности. Това е стратегията която единствено може  не само да гарантира устойчиво развитие на страната, но и да гарантира нейния Национален Суверенитет. Това означава освен развитие (увеличаване) на енергийния капацитет на централата в Козлодуй, но и задължителното приоритетно изграждане на АЕЦ „Белене”. Това се налага не само поради негативната перспектива за спиране на всички ТЕЦ в страната, наложена от ЕС, но и от ясната положителна перспектива за развитието на електронспорта във всичките му видове, което предполага многократно увеличение на нуждите от евтина електроенергия.

6/. Да се разгледат възможностите за инсталиране на малките ядрени реактори и особено възможностите на така наречения „Браун Газ”, в технологичното разработване на който, българските учени имат голям напредък и световно признание.

7/. При неизбежност на поетапното намаляване на добива от ТЕЦ, паралелно да бъде разработена  и финансирана програма за заетост в нови производства на същия брой персонал, който се съкращава, вместо средства да се влагат в непродуктивни социални компенсаторни програми.

8/. Необходимо е да се инвестира в цялостен проект и развитие на технологии за усвояване и използване в енергетиката на неизчерпаемия ресурс от сероводород в Черно море.

5/. Чрез промени в „Закона за Обществените Поръчки” да се регулират/променят следните тенденции и практири:                                                   

- Да се ликвидира порочната практика на междуфирмена задлъжнялост в строителството                   - Да се премахне практиката големи фирми да печелят търгове и след това да възлагат изпълнението им на подизпълнители.                                                              

– В изискванията да се заложи принцип на районирането – поръчка в дадена област да се възлага на фирми от същата област – по този начин ще се постигне желаното изравняване в икономическо отношение на различните райони.

ДАНЪЦИ

1/. Да се сведе преразпределението през бюджета на 30% (понастоящем то е 40%).

2/. Свиване на ставката за ДДС за храни и горива до 15%, тъй като при регресивен данък като ДДС, хората с по-ниски доходи плащат по-голям реален данък върху потреблението си.

3/. Данъкът върху бизнеса да се структурира по следния начин – 10% корпоративен данък + 5% данък дивидент. Нулев данък върху реинвестираната печалба и скоростна амортизация на активите.

4/. Запазване на плоския данък за лица с доходи до 10000 лв. месечно, доходите над този праг да се облагат прогресивно, например до 50000-20%, над 150000-30%, над 300000 -40%.

5/. Намаляване на  данъка на физически лица с доход под средния за страната, които са резултат от странични/ допълнителни доходи и хонорари, на 5% (или премахването му).

6/. Премахване на данъчните и административни пречки на пазара на труда. Премахване на всякакви „забрани за наемане на нови хора” като ефективно високи МРЗ или прагове.

7/. Да се премахнат необезпечените с обществено полезен труд социални помощи и помощи за безработни, освен при доказана нетрудоспособност. Работата на Телковете да се контролира от наблюдаващ прокурор към Главната прокуратура. Регламентираните помощи да се дават само след полагане  задължителен обществено полезен труд със заложена производителност. Трудовите борси да се задължат да осигуряват такъв. По този начин бедните и безработните вместо унизителните (за много достойни граждани) „социални помощи”, ще получават от държавата заплати. „Социални грижи” да се премахне като сегашното наименование на ресорното министерството  да се замени с „Обществена Взаимопомощ”.     

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1/. Без търговски дружества в здравеопазването – съответни промени в нормативната уредба. Такива може да има, но те да са частни и да не работят с държавните фондове. Да се ускори създаването и въвеждането на електронно здравеопазване, за да се спре източването на НЗОК.

2/.  Само общински и държавни болници да имат право за работа с НЗОК. По изключение и за тези частни болници, които имат спешно отделение за прием на спешни случаи – реанимация и интензивно отделение за лечение на инсулти и инфаркт, както и спешна травматология и/или коремна и гръдна хирургия. Всички останали частни болници – срещу заплащане и работа със застрахователните дружества.  

3/.  Създаване на база на съществуващите болници, на  социални общински болници в определени градове с цел приемане на здравно неосигурени лица ( там да се лекуват, ако не са спешни), които сега спекулират със статус „спешност” и отиват директно в спешни центрове ( там спешността трябва да се заплаща от фонд за неосигурени) – най-характерния пример , „Пирогов”, където се лекуват безплатно в държавната болница, която влиза в дългове и се завърта порочен кръг – дългове срещу неосигурени, дотиране с нови средства и „наливане” на все повече пари в НЗОК.

4/. Промяна в начина на финансирането на общинските и държавни болници – въвеждане на твърда базова заплата за лекари, мед.сестри пр., като основното финансиране идва от министерството на здравеопазването, а доплащането да е от клиничните пътеки.

5/. Подобряване на материалната база на спешната помощ – в четири града да се открият звена за спешна помощ, осигурени с хеликоптер за бързо реагиране при тежки травми от катастрофи, злополуки  в планината, трудови и природни инциденти и под.

6/. Преосмисляне , заедно с министерството на туризма и на социалното министертсво на нова стратегия за развитие на балнеотуризма. Например ориентиране (съответно оборудване) на държавни балнеоцентрове за прием на пациенти ( с ударение върху пенсионери) от Западна Европа, за балнеолечение, което да осигурява устойчиво целогодишни постъпления в държавния бюджет.

7/.  На територия на изоставен и/или занемарен балнеоцентър да се създаде Център за коматозно болни и/или деца със специални грижи, за които сега се грижат техни близки, с много средства и частни рехабилитатори, или събират средства за такива центрове в чужбина (Израел, Грмания, Турция и др.)

8/. Одържавяване на изпадналите във финансови затруднения СПА хотели и включването им в целогодишен реакриетивен туризъм, както за български граждани (по НОИ), така и за чужденци.

9/. Възстановяване/Въвеждане на системата за задължително разпределение в нуждаещи се райони за шест месечна задължителна  практика на завършилите медицина, дентална медицина и фармация в системата на безплатното висше образование в тези дисциплини.

ПРИРОДО-СЪОБРАЗНО  РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1/. Приемуществено газифициране на най-големите градове на страната и прилежащите им райони.  Прилагане на финансови и данъчни инструменти двупосочно (позитивни – негативни) в полза на използването в личните автомобили на газови уредби.

2/. Да се създаде и изпълнява Национална Програма за пълно премахване на незаконните сметища, за почистване руслата на реките и отводнителните канали с цел осигуряване на пропускателните им способности. Тя трябва да включва на първо място мобилна група към Прокуратурата ( от главната прокуратура, а не от съответни областни и/или градски прокуратури), начело със специализиран прокурор  за установяването на нарушенията, повдигане на съответните обвинения и осигуряване на бързи наказателни санкции. Чрез съответни законови промени, да се осигури възможността при установяване на вина за незаконно сметище, виновната общинска администрация, фирма, физически лица и/или др., на първо място виновните трябва да бъдат ангажирани с рекултивацията му със средства и труд, а не да бъдат глобявани с неадекватни глоби. За изпълнение на описаните по горе дейности в рамките  на НП, те да се координират с възстановените Строителни Войски, за да се използват техните ресурси.  

3/.Да бъде патентована „Българска Традиционна Къща” (тя има няколко вида), на база на известните къщи от Копривщица, Охрид, Широка Лъка, Златоград и др., която е несравнимо по красива, здравословна за обитаване и защитена против земетръс от масовите разностилни съвременни постройки. Тя да послужи за създаване на Български Архитектурен Стандарт, който постепенно да се утвърди, чрез законодателното му налагане при проектиране и изпълнение на всякакви устройствени проекти., а не само на архитектурни резервати. Така както във Великобритания са съхранени и продължават да се изпълняват цели комплекси в стилове ,”Елизабетински”,„Едуардиан” и/или „Викториански”, така да се наложи  и изпълнява в България,  „Възрожденски” архитектурен стил.   

4/. Да се стимулира изграждането на „пасивни сгради”. Това са сгради, които по въведени вече стандарти на проектите и използваните изолационни и др. материали, почти не се нуждаят от отопление и по този начин са енергоспестяващи и природо-съобразни (не замърсяват околната среда ).

5/. На основа на заложените в т.3 и т.4 да се работи за създаване на един модерен архитектурен синтез на принципа на „Критически Регионализъм” („Регионален Модернизъм”), архитектурно течение разработвано от Тадао Андо и Минети де Силва.

6/. Да се регламентира и строго контролира изпълнението на Български Държавен Стандарт, не само за храни, а за всички аспекти на производствена  и търговска (за контрол на вносни продукти  от всякакъв характер) дейност. Той да важи и за вносните продукти от всякакъв характер.   Например в България не трябва да се внасят нискокачествени стоки ( най-често по евтини от българските) , изделия и материали (цимент например), тъй-като тази практика не само дискриминира българските потребители, но и предполага престъпен износ на качествен национален продукт, който поради обективните условия е евтин за чуждия пазар. Образно изразено, българите употребяват чуждите некачествени продукти, а изнасят своите качествени продукти.

7/. Да се разработи национална програма за залесяване на всички голи места с наклон над 30%, спрямо хоризонтала. За целта като работна ръка да се използват получаващите помощи и наказаните с обществено полезен труд.

8/. Да се наложи забрана на износа на дърва за горене и всякакъв вид дървен материал във вид на греди, дъски, талпи, облицовки, шперплат , талашит и др.под.  Да се разрешава износа само на готови мебели и изделия от дърво и дървесина.

9/. Нерегламентирания добив на дървесина да се третира в Наказателния кодекс, като най-тежката форма на кражба, а използването на такава дървесина, като съучастие в престъпление, носещи предвидените за такива деяния наказания. Технически и транспортни средства използвани в нерегламентиран добив да подлежат на конфискация  в полза на горските стопанства и/или съответните общини. Нападения, заплахи и натиск над служители на горските стопанства, да се третират като престъпления срещу органите на реда, правосъдието и отбраната. Да отпаднат всякакъв вид глоби за нерегламентирана сеч, защото те само я прикриват и насърчават.

10/. Да се подпомагат и развиват българските ловни и рибни стопанства, като дейността им бъде защитена от посегателства с промени в Наказателния кодекс. Налагането на необходими временни мораториуми върху лова и руболова на застрашени видове, да се налагат само при съгласуване с ловно-рибарските сдружения.  Не могат да се налагат общи ограничения („строго ограничени територии”) от страна на ЕС върху част  (%) от националната територия на страната, както и изисквания и забрани от ЕС върху средствата и начините за упражняване дейността на ловно-рибарските сдружения.                                                            

ТУРИЗЪМ

1/. С приоритет да се развива Дунавския и Черноморския туризъм, включително круизният. Да се създаде фериботна връзка „Варна –Сухуми” (или „Варна – Батуми”) за връзка с историческите български територии на „Велика България”(„Кубратова България”), като се активизират търговско-икономическите и политическите връзки с тях. Особен приоритет трябва да бъде съгласувано с Русия развитие на търговските и круизни връзки с Поволжието към трите носителки на историческа българска наследственост Руски Автономни републики, Татарстан, Чувашия и Башкирия, и прилежащите им други територии.

2/. Да се регламентира и подобри достъпа, популяризирането и експозициите на такива историко-археологически резервати като „Сборяново”, Плиска-Мадара”, „Велико Търново”, „Перперикон-Татул”, „Долината на тракийските царе” и др. За постигане на търсения ефект в национален мащаб, да се създаде междуведомствен „Координационен център за опазване, развитие и пропагандиране на Националното културно-историческо наследство” към МС.

3/.  България е втора в Европа след Исландия по богатство от термални и минерални води. Цяла Северозападна България е разположена върху мощен хоризонт от такива води. Страната ни трябва да усвои и развие  този природен потенциал, това огромно богатство. Съответно то трябва да се използва за нуждите на здравеопазването – балнеолечение, възстановяване, медицински туризъм, освен разбира се за отопление, оранжерийно производство и др под.

4/. Да се възстановят и ясно обазначат туристическите пътеки и маршути към природни и културни забележителности (изградени с евро и други средства и след това обикновено занемарявани) и осъществяване върху тях на постоянен контрол от ресурсите на горските и ловните стопанства и/или съответни общински служби.  

ТРАНСПОРТ  И ИНФРАСТРУКТУРА

1/. Да се въведе (в рамките на БДС) изискване в тръжните документи за полагане на високоякостни фракции (базалтоиди) в асфалта за повърхностния слой на пътищата и в бетоните за укрепване и отводняване. Установяването на нарушение на това изискване (чрез изборно сондиране) да се третира като деяние застрашаващо живота и имуществото на гражданите с въвеждане на съответни ефективни наказания за нарушителите. При откриване на компрометиран един участък (от един сондаж), задължително да се преверява цялото трасе (за сметка на изпълнителя) и при констатиране на други нарушения, да се преправя целия компрометиран участък. Гаранционният срок за за изпълненото пътно строителство да се определя по отделни  негови елементи – за укрепителни съоръжения – 5 години, за основи и носещ слой – 15 години, за настилка – 10 години.   

2/. Да се продължи преимуществено с разширяването на градския електротранспорт – главно в областните центрове , например в София чрез развитие на метро-мрежата, като се изгради първа кръгова метро линия. Въпросната линия да свърже вторичните градски центрове и да достигне до аерогарата. При крайните метеостанции да се изградят многоетажни (не само надземни) паркинги, които да обслужват жителите и гостите на София. Трамвайните линии в центъра на столицата да станат „подпаважни”, което да се съчетае с въстановяването на строителството на пешеходни подлези.

3/. Главните магистрали на България, да се преименуват в съответствие със Свещеното Българско Триединство, Мизия-Тракия- Македония, както следва, от „Хемус” на „Мизия” и от „Струма” на „Македония”, към вече съществуващата „Тракия”.

4/. Да се премахнат поне 25% от съществуващите жп. прелези (техният брой е около 700) чрез изграждане на подходящи надлези, подлези, прокари и пр.

5/. Да се изгради още един мост на р. Дунав, например при гр. Никопол.

6/. Да се започне хидрокомплексът „Никопол-Турно Магуреле”, който да реши въпросите за целогодишната навигация по р. Дунав. Дунавският воден път би трябвало да стане най-важна „Вътрешно-Еврропейска магистрала”, за което България, Румъния и Унгария заедно и поотделно трябва да лобират в ЕС.

7/. Към КАТ да се създадат мобилни екипи с необозначени коли/мотоциклети за ефективен контрол, като те да имат възможност да регистрират и „акумулирани” (няколкократни нарушения). При изплащане на глобите в рамките на 24 часа, те да се намаляват с 50%, при неплащане в рамките на един месец да се удвояват, при последващо закъснение от един месец автомобила да бъде спиран от движение, а при рецидив конфискуван в полза на „Фонд за разпределение”.

 

Работили върху Проекта:

„Институт по Древни Цивилизации”, Димитър Димитров FLS, Акад. Цветан Цветков, Д-р Христо Кожухаров, Доц.д-р Явор Шопов, Проф. Добрин Денев, Проф. Христо Смолянов, Таня Христова-Доганова, Доц.Атанас Орачев,Проф. Живко Желев, Проф. Татяна Ярулина, Д-р Владимир Христов, Петър Скип, Мая Георгиева, Инж.Георги Метев, Адв. Ненко Дедьов, Маг.инж Емил Нейков, Детелина Денчева, Маринела Желева.

 

За ИСИХ

Димитър Димитров FLS                                             Доц. д-р Явор Шопов

Съ-Председател на ИСИХ                                          Съ-Председател на ИСИХ

София/01.03.2021

Anchor 1

ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГРАМИРАНЕ
„ХИСТОРЕОН”*

 ===========================================================

 АНАЛИЗ НА ИЗБОРИТЕ  ЗА НС  04.04. 2021

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Предложеният анализ разглежда резултатите от изборите на  7 политически партии, трите загубили гласове парламентарни партии  ГЕРБ, БСП  и ВМРО, трите  спечелили гласове извънпарламентарни партии ДБ, ИТН и ИМВ, както и новата партия БНО, една от изненадите на тези избори. Направен е анализ на Националистическото пространство (НП), като цяло , моментно и в перспектива, както и на предизвикания от тези избори „нов вот”(Други, Не гласували, Гласували против). Целта е да се отбележат промените в политическия спектър по целия хоризонтал на политическата демография в страната, както и възможните вертикални проекции

    

ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ ПО ХОРИЗОНТАЛА

                                               Пол    Герб    БСП    ВМРО    ДБ    ИТН    ИМВ    БНО
                                               Мъж    47        47         53        43      49       35         61
                                               Жена   53        53         47         57     51       65         39
На първо четене се вижда ясно проектирания женски вот в партиите на „промяната” (показателно без БНО). Ако, с известна политическа „некоректност” отбележим, че навсякъде по света жените не са най-ориентираната в политическите процеси и закономерности част от обществото, започваме да откриваме логиката на резултата. Трябва да се има предвид и това, че (отново навсякъде по света) този вот е абсолютно неустойчив и обикновено се води от временно обстоятелство, лидерство и/или емоция. В това отношение получилите го днес, лесно го губят утре. Този вот също е изключително податлив на бързо разочерование и/или разпадане, при естественото разминаване след всеки избори, между обещано/очаквано и получено.  В този сегмент ВМРО предлага най-доброто възможно съотношение. При другата крайност, БНО, това съотношение е обяснимо субективно.

ВЪЗРАСТ          

     18-30      12    7    15    22    33    9        16
  31-60       62    44    67    64    57    69    65
  60+         26    49   18     14    10    22    19

 

И тук се проектира политическата неопитност при партиите на „промяната”, които привличат най-младия сегмент. Тук прави изключение само ИМВ, поради големия дял ортодоксални социалисти отцепили се от БСП (40 хил.). Отново най-балансирана е структурата на ВМРО, особено положителен е процента на активното, работещо население. При БНО точно този важен сегмент, както ще видим, не се покрива със „заетост”, отново лесно обясним факт.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

          Висше      42    36    48    78    51    60    40
         Средно    49    52    46    20    46    38    59

          Основно    8    12     6       2    3       2        1
 

 

Подчертан е елитарния  характер на формациите на „промяната”, в сравнение с балансирания характер при системните партии, като и тук ВМРО показва най-добрата структура, с най-висок процент вишисти! Най-високият процент на избиратели със средно образование при БНО ще намери своето естествено обяснение в сегмента „заетост”.

 

 

МЕСТОЖИТЕЛСТВО

               София         12    10    12    46    12    17    18    
          Областен    36    34    37    39    43    48    36
          Друг град    26    30    30    11    29    22    31
           Село            26    26    21     4    16     13     14
 

 

Очаквана балансираност при системните партии, дължаща се на структурите им, но и на управлението в последните около 10г., в които реално малките градове и селата (особено заради увеличените пенсии) разчитат на държавното управление. При партиите на „промяната” дисбаланса е подчертан, като техния  градски вот, особено при ДБ, ги прави непредставителни за страната, т.е. те са представители на едно традиционно за тях малцинство. Това е характерна константа за тях през целия преход. Отново и при този демографски сегмент най-балансирана е структурата при ВМРО!

 

ЕТНОС        

               Българин    89    91    93    98    95    96    96        
                 Турчин     6      4       2      1       2     3      2        
               Ром      5      5       5    13      1      3      2 

 

 

Очертана е пълната липса на ангажираност на партиите на „промяната” с политическата динамика при не-българските етноси. За ДБ, която претендира да бъде носител на наследството на СДС, това очевидно е дълбок рецидив, който показва, че тя си остава национално безотговорна партия. Тук референтните 13% са традиционно купения (плаващ) цигански вот. Скромния дял на системните партии сред „турските” избиратели е все пак някакъв напредък (особено за ГЕРБ, включително в Турция) спрямо положението от преди 20г.

 

 

ЗАЕТОСТ          

Работещи                67    47    75    80    72    69    64
Незаети                    15    12    14    11    20    17    33

                                                  Пенсионери            19    41    12    9      8      14    4

 

До голяма степен тук се вижда симетрия със сегмента „местожителство”, за което споменахме, като баланса–дисбаланса, съответно между системните формации и тези на „промяната” са почти огледални. Тук идва и отговора на въпроса за съответствието при БНО на 65% в активна възраст и 33% незаети, очевидно става въпрос за хора извън осигурителната и данъчна системи. Отново ВМРО предлага най-перспективната структура с най-високия процент работещи, от системните партии!

ИЗБОРИ 2017

      Не    подкрепям    1    1    3      6    10       6    11
      Не    гласувах         5    4    9    12    22    16    23

 

 

Тук може да се види, че партиите на „промяната” са активирали тези два сегмента, което е съвсем очаквано, но е подсказана  заложената неустойчивост в техния електорат, която при всеки следващи избори може да се прояви в една, или друга, посока. ВМРО е отново с най-добри показатели.

 

ИЗБОРИ 2017

За ВМРО от гласувалите в 2017г. сега са гласували съответно от :

ОП  38%    ГЕРБ%  30   БСП  9%   (ДР НГ НП) 15%

С други думи, това са съхранените (от 100%) при този отлив, гласове, които в 2017г. ВМРО е привлякло от посочените три партии и три избирателни сегмента. Задържането на посочените гласове при последните три позиции е без съмнение успех, върху който  особено що се отнася до БСП, може да се надгради. Проблемът е в загубените повече от 2/3 от ОП, което и посказва къде трябва да бъдат насочени усилията на ръководството и структурите на ВМРО! От Общото Националистическо Пространство (НП) от 200000 гласа през 2017г., сега за ВМРО са гласували 30%, т.е. 60000, като останалите 140000 са  разпределени между  5 партии и един сегмент(ДР). По долу те са представени със съответните проценти:

ОСВОБОДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ В НП  – НФСБ/В  2,5  АТАКА  0,5

ВЪЗРАЖДАНЕ   2,5*    ВО (Малинов)  0,4** 

ГЛАСОВЕ В БНО ОТ НП -  ОП  5  ВОЛЯ   3  ДР  10  (ОТ 3%), като тук вероятно става дума за корпоративно въздействие и/или зависимости.

*Възраждане е единствената националистическа формация, която има възходящо развитие в последните години. Дали то ще продължи от тук нататък, зависи не само от нея, а и от това дали другите подобни формации ще могат да спрат низходящите при тях тенденции.

**Случаят с партията на Н.Малинов/Решетников, заслужава коментар независимо от катастрофалния и резултат. Въпреки тежкото присъствие на елементи свързани с КГБ (водещи) и ДС (второстепенни), тази партия има своя потенциал, който сега беше пропилян от прибързаното и участие в изборите. Наличието на хора, готови да приемат Руските интереси като свой, не отговаря на тези 0,4% получени на изборите. Ако не се разпадне, или гласовете и не отидат при Възраждане, тази партия при следващ изборен цикъл може да достигне 2%. Това по същество са хора с националистически (независимо от чуждата зависимост, а може би и поради нея) разбирания и проявен „евроскептицизъм”, който в контекста на борбата за връщане на ЕС към „Съюз на Назависими Държави”( която в перспектива само ще увеличава своята динамика) ще имат своето значение за НП.  

КОНСТАТАЦИИ

С  КРАТКОСРОЧЕН/НЕУСТОЙЧИВ ЕФЕКТ

По няколко причини, като такива могат да се определят резултатите на всички партии на „промяната”. На първо място, поради пълния дисбаланс в демографската структура на техния вот, който го прави вътрешно нестабилен. Последствие от това е пълната безперспективност при всички за формиране на национално представени структури, които да им осигурят по дълъг хоризонт. При провал за съставяне на правителство или съставяне на такова „от немай къде” (и двете възможности са еднакво вероятни), процесите на разпад ще започнат веднага. Поради самия характер на избирателите им, тяхно мобилизиране за нови избори (дори скорошни) ще бъде трудно. Но и с краткосрочен ефект, от една-две години, последствията от тяхното присъствие и/или участие във властта, може да се окажат катастрофални за България.

С  ДЪЛГОСРОЧЕН/УСТОЙЧИВ ЕФЕКТ     

Независимо от загубите на голям брой гласове и трите системни партии запазват своите дългосрочни перспективи и устойчиво развитие. Това е резултат от дългогодишната работа на структурите им и от яснотата на идейната им визия (в по-малка степен при ГЕРБ). Казвайки това, не може да не се отчете, че дори само по биологически причини, БСП реално стои пред перспективата да последват съдбата на своите „сестрински” партии в Източна Европа, които днес са социал-демократически партии с малка (около 10%) подкрепа. Отливът от БСП естествено ще отиде към другите две системни партии.  Погледнато от всички ъгли, ВМРО-БНД е организацията с най-устойчиви перспективи – с най-хармонична и качествена демографска структура на избирателите с национално покритие. Освен това ВМРО има ясно определим и достъпен резерв в НП, който е оставен без обществено-политическо представителство. Тези предимства ще се проявят по-силно при следващи редовни и/или не много скорошни извънредни избори.

За постигане на успех при подготовката и участието на ВМРО-БНД в следващи редовни и/или извънредни избори е необходимо енергията на организацията и експертния и потенциал да се активира, не само по хоризонтала, но и по вертикала на държавното и национално развитие. В този смисъл, само отговарящи на хоризонтала послания, като използваното в тези избори мото Доходи/Семейство/Сигурност не е достатъчно за поставяне на ВМРО в позиция на организация обединяваща краткосрочни и дългосрочни перспективи – тя не формира ЕДИНСТВО на визията, а отразява само непосредствено необходимото, което често се възприема като гарантирано. Поради това, ЦАПХ предлага освен вече представения проект по хоризонтала и няколко предложения за обозначаване на вертикални проекции и възможните промени , които не само да се използват в подготовката на едни следващи избори, но и качествено да издигнат не само имиджа на ВМРО-БНД, и да задълбочат съдържанието на каузата му.                  

Резултатите  са от „Gallup International”

=====================================================================

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЦАПХ

ЗА

ПРОМЕНИ ПО ХОРИЗОНТАЛА НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

„Института на Свободните Изследователи Хистореон”, към който работи ЦАПХ е изработил и представил на ВМРО подробен „Проект за Органично развитие на България” , който представлява именно предложения за развитие по ХОРИЗОНТАЛА. ЦАПХ има готовност да предостави подробни : обосновка, анализ и пътна карта за тяхното въвеждане.

ЗА

ПРОМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛА НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

Това са предложения на ЦАПХ, за всяко от които Центъра има готовност да предостави подробени : обосновка, анализ и пътна карта за изпълнение!

1/. Необходима е промяна на характера на Българската държавност, която да определи България като класическа парламентарна демокрация. Това може да се постигне чрез премахване на Президентската институция и създаване на институция Горна Камара на Народното Събрание . По този начин (без един елемент) Органичното Общество ще бъде отново поставено в основата на Българската Държавност.

2/. Стратегическият демографски резерв на България е нейната Историческа Диаспора(ИД). Необходимо е формулиране, налагане и изпълнение на нова държавна политика по отношение на ИД. Създаване на Министерство за Диаспората (МД), с министър Вицепремиер, съвместяващ и Демографската политика. Всички агенции, дирекции, експертни съвети и др.под. към Президентство, МВР, МОН и МП, с дейност свързана с ИД да се закрият и човешките и финансовите им ресурси да преминат към МД.

3/. Премахване на двойното гражданство по модела на Германия и регламентиране на дву-месечен срок за получаване на Българско гражданство от хора със заявено с декларация-образец,  българско самосъзнание. Издаване на гише в консулствата на РБ на временни 6 месечни работни визи (с право на удължаване с още 6 месеца) на желаещи да работят в страната българи от ИД.

4/.  Всички вероизповедания в България трябва да се задължат да изпълняват богослуженията си само на Български език, от богослужебни книги преведени на Български език. За Българо-Мохамеданите да се регламентира законово и да се осигури финансово, Българо-Мохамеданско Мюфтийство, с равни права и задължения с всички останали религиозни институции.

5/. Да се въстанови наборната военна служба, за период от 6 месеца. Да се възстановят Строителни войски, за същия наборен период, но със възможност да се остава временно и/или постоянно на служба/работа в тях. В системата и с ресурсите на Строителни войски, да се организира задължително начално военно обучение и практическо обучение, в различни технически дисциплини и занаяти за всички граждани с основно образование до 40 годишна възраст, за срок от 8 месеца (2 за военна и 6 за практическа квалификация). Да се възстанови военното обучение в системата на средното образование. Правото на служба за жените да се осигурява в рамките на въведената доброволческа военна служба.

6/. Ясно артикулиране и отстояване на енергийна независимост на България, чрез изграждане на Нови Ядрени Мощности (Белене+). Отхвърляне на Европейската „Зелена сделка”.

7/. Приоритетът на Външната политика на РБ, трябва да бъде възстановяване на Държавната Независимост и национален Суверенитет. Самостоятелно и/или в сътрудничество с други европейски държави членки на ЕС, като  Нидерландия и  Вишеградската Четворка и извън ЕС, като  Великобритания, да се работи за промяна на федералисткия характер на ЕС - до ниво от преди договора от Маастрихт, като първа стъпка към възстановяване на Националния Суверенитет на България, като членка на Съюз на Независими държави!

=====================================================================

СЛОГАН/МОТО  като „ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ”

Независимо от казаното до тук и дали тази вертикална проекция в някаква степен ще се реализира , е необходимо извеждането на една позиция, на една кауза на ВМРО, която да определи основната „червена линия” за организацията. Каузата Македония, историческа и отстоявана до днес, не е достатъчна, още повече, че поне към днешния ден има политически консенсус по отношение на проблемите с РСМ. Според ЦАПХ има само една кауза, която може да определи някаква партия като националистическа/патриотическа и да и осигури успех в следващи избори и тя е :

ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ

Защитата на Британския Паунд беше това което обедини Британците (както и защитата на мерките и теглилките  и британското земеделие) около събуденото национално чувство и тази спечелена битка предизвика първо Референдума и накрая Брекзит. Такава кауза не може да бъде победена по никакъв начин, нещо което не само анализатори и коментатори, но и много политици, включително в България не осъзнаха до края.

Сега е момента да се заеме тази позиция, независимо от заявената към момента. В крайна сметка, когато е била заявена, процесите в ЕС са били съвсем други. Самият Финансов Механизъм, в момента не е отворен за нови членове и при тази липса на моментум, няма изгледи въобще да се влиза и/или излиза от неговата „чакалня”. За това е необходимо веднага да се заяви решимост за защита на националната валута! Такава позиция най-малко ще удвои гласовете на ВМРО, като „обере” гласовете на националистите извън парламента и на много от тези вътре в него. Като стъпка-минимум, може да се заяви/организира Референдум, ДА ЗАПАЗИМ ЛИ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ?(не разбира се: „Да Влезем ли в ЕВМ...).  

ГЛАСУВАНЕТО НЕ Е ПРАВО А ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Традиционно- консервативното и органичното разбиране за демокрацията, като обществено-политическа система, слага акцента върху зъдълженията на нейните субекти, докато  либералните и „прогресивни” ориентации го слагат върху правата им. Това е основна разделителна линия между двете страни на обществено-политическата система от времето на Просвещението насам. За съжаление, но съвсем резонно предвид състава на Великото Народно Събрание от 1990г., в констуционния порядък правата са поставени пред задълженията – фундаментална грешка. Така основното право на членовете на обществото да избират своите представители, се определя от арбитражното прилагане на собственото им право, т.е. от наличие или липса на отговорност.  При всички избори, особено последните, наблюдаваме странните призиви, граничащи с молби, на политици, медиии и кандидати към имащите право на глас да го упражнят. При всички избори гласувалите са около психологическата граница за легитимност на изборите (около 50%). Резултатът от такава система, не само в България е, че обикновено спечелилата изборите партия  управлява държавата с около 25% от гласовете на нейните пълнолетни граждани. На практика, в такива „демокрации” управлява винаги малцинство, което е удобно за партии формирани на религиозен и/или етнически принцип (ДПС), както и за стремящите се да бъдат под занижен или никакъв демократичен контрол корпоративни, финансови и неправителствени структури. Ако една политическа организация се определя като консервативна и традиционалистка тя трябва да отстоява принципа :    

ГЛАСУВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ

В този смисъл ВМРО би трябвало да определи своята позиция, като предложи промяна в тази част на Избирателния закон/Кунститицията. С въвеждането на тази промяна, трябва да се предвидят действителни санкции за неизпълнилите основното си конституционно задължение, както в много други страни (Арежентина, Австралия, Белгия(Валония), Лихтенщайн,Люксенбург, и др. ). Например, освен парична глоба, особено ефективна и логична санкция би била забрана за заемане на длъжности в държавната администрация. С такава позиция, демонстрирайки държавническо мислене, без съмнение ВМРО ще привлече гласове не само от целия десен спектър на политическия пейзаж, но и от средите на традиционното ляво.    

   

*”Център за Амализи и Програмиране „Хистореон”(ЦАПХ)е интелектуален кръг, който базира и развива своята експертиза изхождайки от ценностите на Българското Органичното Общество”(ОО), което Древните Българи са създали и осъвършенствали преди повече от 5 хилядолетия, с всичките му атрибути – религия, календар, писменост, икономика, държавност. В класическия свят, с Плато и Аристотел, ОО става основна форма на държавна идеология, премахвайки почти повсеместно царящата преди него анархия и дивачество. С Просвещението, започват различни координирани атаки срещу ОО от позициите на индивидуализма (Ренесанса), меркантилизма и възбуждането на анархистичното начало на нецивилизования човек. Постепенно, в класическата демократична система, спектъра – класически либерализъм, ляв либерализъм, социализъм, социал-демократизъм, комунизъм - става основна разрушителна коалиция насочена срещу ОО. В резултат от столетия организирана дейност на тази коалиция, ОО днес не съществува в чиста/пълна форма в нито една държава. Дори в държавите съхранили наследствения принцип, под една или друга форма, както и монархическата форма на управление, ОО е фрагментирано и непълноценно. Но то оцеля и в него, в последните две десетилетия се натрупва обществената енергия, отключена от вече проявените открити амбиции на недемократичните, корпоративни и/или финансови интереси популярно известни като „Дълбоката Държава”, за директно Световно Господство. ОО е призвано да отстоява, в тази вече открита борба, принципите на личната свобода, демокрацията и националната независимост и суверенитет. Това е необратим процес на развитие за следващите десетилетия. 

 

За ЦАПХ:

Димитър Димитров FLS

Anchor 2

СУВЕРЕНИТЕТ-ЕНЕРГЕТИКА-СУВЕРЕНИТЕТ-ЕНЕРГЕТИКА...

В 2002 година на Съвет на Парламентарната Група на НДСВ, посветен на обсъждане на енергийната стратегия на страната, направих изказване, за което почти бях освиркан от колегите си. Предложението което направих  тогава беше: „Да не се затварят  никакви блокове  в АЕЦ “Козлодуй” и да започне изграждане на ядрена мощност на площадката в Белене. Да не се заменя едното с другото!”. Преди мен доклад изнесе Проф. Ганчев, впоследствие посланик в Беларус. Дори Проф.Ганчев, човек с известни леви убеждения, беше против Белене, а докалада му се фокусираше само около фотоволтаични и ветро-технологии, т.е. „бъдещето” на електроенергията според тогаващната и днешната политическата коректност. Веселин Близнаков, който „отговаряше” в Съвета за енергийната политика, толкова се възмути от изложението ми, че се опита да го прекъсне, а от залата се запровикваха протестиращи колеги. НВ Царя не позволи да ме прекъснат, но и не каза нищо след  изложението ми. Тогава, както си му беше навика, той само слушаше и наблюдаваше. Но в края на мандата, ако не се лъжа в края на 2004 година той обяви, че Белене ще се строи! За добра историческа перспектива, ще цитирам мнение от днес (Труд, 14 октомври 2021)- становището на преседателя на „Българския Атомен Форум”, Богомил Манчев: „Вече не можем да избираме дали да сторим 7-и и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй” или АЕЦ „Белене”, защото тя е 10 години по –напред от 7-и и 8-ми блок. Вече няма вариант или единия, или другия, това „или” изчезна” (под.мое) Надявам се, че не само моите колеги историци, ще оценят тази 20 годишна перспективата.

    Моето изказване не беше някаква приумица, а се базираше не само на информацията от годините прекарани в Радио „Свободна Европа” (1991-95), а и на конкретен пример. С тогаващния ми парламентарен съветник, задълбочения изследовател и утилизатор на авангардни технилогии Живко Желев посетихме Швейцария, където се срещнахме с експерти от министерството на икономиката. Исках да разбера, как швейцарците (хроничния пример за завиждане, не само от наша страна) виждат своето „енергийно” бъдеще. За мое голямо очудване тази страна, благословена с възобновяеми водни енергийни източници, според експертите залагала на запазване и развитие на ядрените си мощности?! След почти 20 години ще направя една актуализиция на „случая Швейцария”.

Швейцария потребява около 7000 КВч, повече от Франция, Германия и Нидерландия и почти два пъти повече от България . Швейцарският микс е хидроенергия 60%, ядрена 34%, невъзнобновяема 3%, възобновяема 3%. Ясен е казусът с хидроенергията при 638 хидроелектростанции. Казусът с ядрената енергия обаче е доста противоречив. В годините на първите появи на съпротивата  срещу ядрената енергия, инициирани и проведени от коктейл от „New Аge”, “Gaia”, “Грийн Пийс” и други движения, спонсорирани и вдъхновявани от марксистко-маоистки и ляво-либерални идеологеми, Швейцария спря само един свой ядрен проект в 1975г., в Кайзергауст (кантона Аургау). Типично швейцарско измъкване от модерни тендеции, защото например в Германия тази тенденция доведе до унищожаване на ядрената и енергетика, вече към вчерашна дата! Тогава швейцарските експерти споделиха, че това е въпрос на Национален Суверенитет за тяхната страна, а по принцип не само за Швейцария, а за Европа и света, ядрената електроенергия е без алтернатива!

     Не буди никакви съмнения Енергийният Суверенитет на САЩ , както ясно се илюстрира от следните цифри – енергия от въглища (невъзобновяема) 70%, „зелена”(възобновяема) 14%. За сравнение, вижте асиметричната пропорция спрямо България, където те са съответно 30% -19%. Тук не можем да кажем с ясна аргументация, че това е пример за „не забелязване на греда в окото”, защото трябва да се заяви, че САЩ, особено при президента Тръмп, който дори отказа да участва в световни форуми за климата, държат на своя Енергиен Суверенитет. Разбираемо и естествено е за тях, като водеща световна сила. Който и да е начело на САЩ, това няма да се промени. САЩ са „най-важния” ни съюзник както се казва, но те също ни тикат към „зелената сделка”, точно обратното на собствената им енергийна политика. Разбира се това не е държавно отношение на САЩ, а това на всесилното неоглобалистко задкулисие там. Това, обаче, не прави впечатление на „държавниците” ни, от всички разцветки. По отношение на такъв жълт, или червен сигнал, те се държат като далтонисти.

Един исторически поглед към енергийната ситуация в България в прогресия е, като че ли, илюстрация на израза „По голям Светец от Папата”. Но освен това и показва, кога така наречения „Преход”, с което понятие продължава удобно да се злоупотребява, всъщност е свършил, поне що се отнася до енергетиката. В края на 90-те години, дори при западащата социалистическа икономика изхвърляния в атмосферата СО2 в България е 90 мл.тона, които към 2001г. (според мен началото на края на „Прехода”) е доведен до 40мл.тона, т.е. повече от двойно намаление! От тогава, 20 години е на почти това ниво (в 2018- 39 мл.тона). Тази статистика не се покрива напълно със статистиката за енергията от въглища, която е краткосрочния болезнен проблем за държавата. При Жан Виденов енергията от въглища е 70% от микса, като слугинажните (предвид ЕС) действия на Иван Костов я свеждат до 42%! При първото правителството на Симеон II има известно възстановяване до 50%, продължено по инерция при Тройната коалиция, въпреки влизането в ЕС, до 52-53%. Една илюстрация на Народната поговорка, „лесно се разрушава, трудно се гради”!  Колапсът настъпва при поредния слугинаж,този път на Бойко Борисов, като към 2018г. делът на енергията от въглища е вече 39%. Така че, от гледна точка на неолибералния „климатичен консенсус” сме „отличници”, при това неуморни и почти последователни от 1997г. насам. Гледна точка от перспектива „Български Национални Интереси” няма, тъй-като те само досадно напомняне за политическия ни „елит”.

    Ликвидацията на невъзнобновяемите енергийни източници на България по време на „Прехода”трябва да се разглежда в контекста на състоянието на нейните ядрени мощности, които би трябвало да я компенсират. Ето и тяхната историческа „прогресия”: В 1999г. Георги Димов Стоилов, министър в служебното правителство на Стефан Софиянски,  договаря затваряне на четирите ядрени блока на ядрената централа в Козлодуй. Иван Костов „постига” отлагане на подписването до 2002г. Този договор, преформулиран като „споразумение” с ЕС, е подписан от Надежда Михайлова, с крайна дата за затваряне 2006г. Симеон II приема финално тази дата, но при анонсирано от него решение за строеж на „Белене”. Това решение е компрометирано от Бойко Борисов. В крайна сметка, в 2010г. са затворени блокове 1-и и 2-и, а в 2012 г. и блокове 3-и и 4-и. Меглена Кунева е само необходимия жалък фигурант в това дълго предателство. Тя не носи вината, а само срама от лъжите свързани с него. С това предателство, ядрената електроенергия в България е ограничена с 50%! Така енергийния капацитет от въглища и ядрена енергия е намален наполовина, т.е. 50% от „микса”. Няма подобен случай в нито една държава в ЕС, освен Германия. Тук, един акцент е необходимо да бъде подчертан – това решение с тежки последствия, не за Държавния (който вече го няма), а за Националния Суверенитет на България е взето от Служебно правителство!? Това е тежък прецедент, който ще стане доста неприятна тенденция в политическия ни живот. Не искам да бъда лош пророк, но тази тенденция може да доведе до друго предателство – проблема с РСМ.      

И понеже всички отдавна сме подведени да се кръстим в „законите на пазара”*, върху които трябваше да строим икономическото и мотивационно бъдеще на държавата, нека погледнем и към този аспект – какво повеляват тези закони по отношение на енергетиката.

ЦЕНИ:

Ядрена енергия – 2,97 ст. КВч*

Енергия от Въглища – 2-6 ст.КВч

Топло и Заводски централи – 9-24 ст.КВч

Енергия от малки ВЕЦ – до 23 ст. КВч

Енергия от Вятърни комплекси – до 14 ст.КВч

Енергия от Фотоволтаици – до 22 ст.КВч

Енергия от Битови отпадъци – до 25 ст. КВч

Енергия от Биомаса – до 45 ст. КВч

*. От 2017 г. датира едно от най-големите престъпления спрямо потребителите на електроенергия в България, за сметка на тези извън нея. С „търговски” цели електроенергията подавана от АЕЦ Козлодуй е изкуствено завишена с 83% до 5,49 ст. КВч (перверзно оставена все пак  под „минималната”, за каквато е определена тази от въглищата, 6 ст. КВч.)

Манипулациите със сигурността на ядрената енергия е изключително лесно да се установи, но тя не се коментира от политически коректните „медии”, с което за редовия гражданин е трудна да се установи. Ще я демонстрираме съвсем накратко. В 1990г. е въведена международна скала за определяне на рисковете от функциониране на ядрени мощности, наблюдавана от „International Nuclear and Radiological Event Scale (INES). Тази скала е десет степенна, като досега в световен план са регистрирани две седем степенни аварии, Чернобил в 1986г. и Фукушима в 2011г. и една шест степенна  в Маяк в 1957г. Последната авария е по непозната, затова ще я опишем накратко. В Маяк няма ядрена мощност, а склад за ядрени отпадъци. Той не е Съветски/Руски, а световен склад, в който депонират отпадъците си доста Европейски държави, както и Япония. Аварията в този склад става след избухнал охладител, като радиоактивните частици изпратени в атмосферата са около половината от тези при Чернобил. Не е необходимо да имаме езотерични уклони, но случайно или не, тези три аварии се случват през около 30 години.  В този контекст ще отбележим, че според INES от началото на статистиката (1990) до сега, в АЕЦ Козлодуй е имало шест „събития от ненулева степен”. „Ненулева степен” според номенклатурата на международната агенция означава „без отношение към сигурността”!  От друга страна направения след Фокушима „стрес” тест на площадката в Белене показва, че това е един от обектите в света с „най-голям запас от сеизмичност” (Б.Манчев). Разбира се, благодарение на агенциите за дезинформация, каквито са повечето медии не само в България, това е обществена тайна.

Как всичко се покрива с обичайния „smoke screen”-„зтъмнен екран” (английският е защото това не е само наш феномен), в случая е “бял кахър” в сравнение с димната завеса хвърляна сега около проблема с въглищата. Беше обявен от служебното правитеството фотуристичен план за рекултивация, преквалификация и др. под, за което ще се създава някакъв борд, разбира се с участието на представители на работниците. Най-вероятно това ще получи финансиране, разбира се след като приемем „зелената” сделка. Освен това, Европа ни призовава да издаваме енергийни ваучери (купони) за бедните. Това не може да не се приветства, стига парите да не потънат. Но така, или иначе, е само пример за количествен и качествен инфантилизъм.

Когато, като част от ангажимента на нашия Институт към ВМРО в изборите за 45то НС, в „Центъра за Анализи и Програмиране „Хистореон”(ЦАПХ)  изработихме нашето виждане за развитието на държавата в “Проект за Органично Развитие на България” (01.03.2021г.), в глава „Индустрия и Енергетика” в абз.7 написахме: „При неизбежност на поетапно намаляване на добива от ТЕЦ, паралелно да бъде разработена и финансирана програма за заетост в нови производства на същия брой персонал, който се съкращава, вместо средства да се влагат в непродуктивни социални компенсаторни програми”.  Акцентирането, което в момента наблюдаваме върху проблема с енергията от въглища и по специално около „Мариците” е, с извинение към заинтересованите, също димна завеса, която прикрива принципните и стратегическите проблеми на Българската енергетика, които не са свързани с енергията от въглища. И в момента България има 138% от нужната и електроенергия, и трябва да се работи не за конюктюрни непосредствени цели, а за стратегически такива!

Отново, от името на колегите работили по горния документ от 01.03.2021, искам да заявя принципното ни становище залегнало в абз.5 от дял „Индустрия и Енергетика”:

„Енергийната стратегия на България трябва да се основава върху развитие на съществувашите и създаване на Нови Ядрени Мощности. Това е стратегията която единствено може не само да гарантира устойчиво развитие на страната, но и да гарантира нейния Национлен Суверенитет. Това означава освен развитие (увеличаване) на енергийния капацитет на централата в Козлодуй, но и задължително приоритетно изграждане на АЕЦ „Белене”.Това се налага не само поради негативната перспектива за спиране на всички ТЕЦ в страната, наложено от ЕС, но и от ясната положителна перспектива за развитието на електротранспорта във всичките му видове, което предполага многократно увеличение на нуждите от евтина електроенергия”.

В заключение ще подчертая отново, че от гледна точка на Органичното Общество в което вярваме, основната изходна точка от която трябва да се планира и да се мисли държавнически, не само за енергетиката, е Националния Суверенитет на България!

 

Димитър Димитров FLS

„Център за Анализи и Програмиране „Хистореон” (ЦАПХ)

Председател на „Института за Свободните Изследователи “Хистореон”(ИСИХ),

10 октомври 2021

Anchor 3

МАКЕДОНИЯ ПАК НИ “ОБЕДИНИ”

   Гледайки „Референдум” по БНТ тази вечер си помислих, че българския народ, неправилно подценяван и/или надценяван, е народ, който с поведението си е достоен за своя хилядолетен държавен и обществено-политически опит. Въпреки политическите му, идеологически му, икономическите  му,  съсловните му  и др. различия, въображаеми и/или действителни, той притежава тази вертикална енергия предадена му от предците. В съотношение 84%  на 13% българският народ подкрепи действията на своето правителство по отношение на преговорите на С. Македония за членство в ЕС. В исторически план, в това си мнозинство той е заставал само по окопите, по планините и бойните полета за Македония, без значение кои и какви политици са го водили.                                                    

      Бихме могли да пренебрегнем процентите против*, като статистически незначителни, но те заслужават коментар, защото относителната тежест в обществото ни на техните носители не отговаря на процентите стоящи зад тях.Тази тежест не е за пренебрегване, защото зад нея стои нео-либералната и нео-глобалистка част от българското общество с всички нейни атрибути, кресливи медии, витиевати анализатори, посредствени, но подчертано видими политолози и социални антрополози. В този случай обаче, политическата класа, която иначе с доволство  използва тази прослойка, сега ентусиазирано и/или не толкова ентусиазирано, последва историята си и за това беше последвана от народа си.

      Относно изразеното от някои участници в дискусията мнение, че в годините на прехода българските политици не са имали подход и стратегия по отношение на Македония, освен емоционалната реакция на признаването на нейната независимост и оказаната и безрезервна помощ тогава, не бих се съгласил с това твърдение. Бих искал да споделя за действия, които издават именно такъв подход и стратегия, още от средата на 90-те години, в които и аз имам скромно участие.       

     Между 1993-2001 бях представител на ВМРО и „Мати Болгария” във Велокобритания и Ирландия. Като член на „Световната Монархическа Лига” и неин координатор за България и като член на “Western Goals Institute” имах добри работни взаимоотношения с членове на Централния Офис на Консервативната партия, Парламента, Камарата на Лордовете и Форейн Офис. По това време в Кралството се водеха деликатни преговори относно проблемите в Северна Ирландия, които в крайна сметка доведоха до прекратяване на терористичната дейност на ИРА. Бях запознат в детайли с процеса благодарение на приятеля ми Кенет Грифит, близък съратник на Джери Адамс и Мартин Магинес, които също имах честта да познавам. Особено впечатление ми направиха сложните преговори за промяна на трансграничния контрол и статут на границата между Република Ирландия и Северна Ирландия, които завършиха с нейното отваряне, както и за съвместно управление на граничните общини. Днес този въпрос отново е отворен като последствие от „Брекзит” и е пречка за сключване на търговско споразумение между Великобритания и ЕС.

      Тези си възможности и впечатления споделих с Красимир Каракачанов и Анатоли Величков при едно от техните посещения в Лондон за среща с Найджел Фарадж, тогава изгряваща звезда на политическата сцена. Постепенно се оформи идеята за един проект за иницииране с британско посредничество на среща на най-високо ниво между България и Македония в Лондон, за обсъждане на възможностите за ускорено развитие на двустранните отношения. Предимствата на такъв проект, според нас, беше реалната равно-поставеност, която би била осигурена именно от посредничеството на Обединеното Кралство, безспорния авторитет в международната дипломация в историческа перспектива.  

     Аз трябваше да осигуря и координирам  механизъм за поставянето на този проект в действие, което постигнах с помоща на политолога Саймън Англъм от Централния Офис на Консервативната партия и впоследствие с Ричърд Нормингтън, тогава секретар по външните работи. В един момент, чрез Княз Кирил Преславски, с проекта беше запознат и Негово Величество. Ще спестя повече детайли и конкретика, не само поради недостиг на място; документите за тях са в архива ми, за отделна публикация.  След няколко месеца и две посещения за конкретни преговори на Каракачанов и Величков, беше получено заявление за интерес от британска страна, което беше комуникирано на тогавашния Български министър председател.                                                                              

Иван Костов  - ”Командира” спря проекта!?

    На българската политическа сцена, винаги е имало, има, и ще има национално отговорни политически сили, повече или по-малко влиятелни, но винаги ще ги има, докато има Български народ. Ще има и национално безотговорни нео-либерални и глобалстки такива, докато този народ чрез избирателните урни не ги изличи окончателно от тази сцена.

    Разказвах накратко тази история по коннкретен повод, но ще кажа и какво лично аз смятам за грешка на Българската страна по отношение на така наречения „Македонизъм”, поради която България не само изгуби един от главните си стратегически аргументи за сближаване с Македония, но и допринесе за успеха там на Сръбското, Руското и Гръцкото влияние.  

      Като историк, една от основните насоки на моите изследвания е горното течение на река Инд, Памир и териториите на север, от древна Мадара до долината на Фергана. Двадесет и пет години се занимавам с тези изследвания, участвал съм в международни програми за изследване на биологичното, етнографско и генетическото разнообразие на тези райони на Университетите на Глазгоу и Пешавар, за които след името ми стои научното признание FLS. Познавам историята на тези райони добре - за периода от пра-историята и древноста до края на античноста. Познавам и днешният им етнически състав, живях в Индия 4 години.  Имам честа вождът на калашите ( областта Пешавар в Пакистан и част от Индия)Сайфула Джан да ме смята за приятел и да ме нарича „брат”. Във филм на Майкъл Палин (BBC)той казва, че „калашите са с древно-български произход”. Не случайно и македонците пращаха експедиции сред един съседен на калашите народ, народа ханза. Всички древни източници и съвременни военни историци, които са се занимавали със състава на войските на Александър Македонски и етническия характер на заселниците с които той е колонизирал тази южна част на Централна Азия са единодушни, че техния състав е бил главно от тракийските му съюзници.  Българските историци трябва да знаят, че калашите, в мнозинството си не владеещи английски език, но пазещи оралните си исторически традиции знаят много добре произхода си. В това отношение те са по грамотни от нашите „учени”.

      Когато от началото на нашия преход наложената ни по политически причини „славянска доктрина” за нашия произход, започна да се пропуква и накрая, с помоща и на генетиката, беше дискредитирана, нашата историческа наука се обърна и към своето трако-българско наследство. Признавайки това антично наследство с което основателно можем да се гордеем пред света, изпаднахме обаче в абсурдната ситуация не само да не признаваме, а да се подиграваме на нашите Македонски братя за тяхното антично наследство. И вместо да изследваме произхода на Траки и Македонци, които имат един и същ корен и произход в древността, вместо да направим изследванията на трако-македонското ни историческо наследство ОБЩИ с Македония, направихме обратното.  Водени от дебелашките шеги на Божидар Димитров, дълго време популяризирани от БНТ и от всякакви други медии ние иронизирахме тези ни древни и антични връзки, по най-безобразен и циничен начин.

    Аз самият имам грях в тази насока. Възникналите вече напрежения и търкания по този въпрос не ми позволиха да положа необходимите усилия да се опитам достатъчно активно и разбира се, доколкото мога, да корегирам този абсурд. Не успях никого да убедя, нито във ВМРО, нито в историческата гилдия, поне да променят тона спрямо „Македонизма”. Освен публикациите ми във „Ави-Тохол”, списание, което е в малък тираж, си останах само с една статия във вестик „Македония”.  За разлика от ефекта в чужбина, където лекциите ми в Лондон и Оксфорд на тази тема получиха широк интерес, както научен така и политически, например от посланика на Пакистан в Обединеното Кралство. Бях поканен и на историческа конференция в Пешавар през септември 2001, на която не можах да отида поради инцидента с кулите в САЩ и възникналото напрежение там.

     В заключение ще кажа, че  Трако-Македонското ни историческо наследство, този период от общата ни история, който трябваше и можеше да ни обедини по най-естествен начин с братята ни в Македония, допълнително ни разедини - за нас остана несъстоятелния ни присмех, за тях основателната горчилка от него. И това е НАША ГРЕШКА, за която никой друг не е виновен. Не ЕС, не е САЩ, не е Сорос, а НИЕ.

     За мен няма никакво съмнение, че следващото поколение и от двете страни на границата, ще стане свидетел на утвърждаването на историческата истина за тази част от общата ни история! Защото истината винаги излиза наяве, щем или не щем!

Димитър Димитров FLS

Ноември 2020

*ПП – Като че ли познахме, че именно тези 13% , в крайна сметка ще свалят Ветото, с което отново пре-про-дадоха за пореден път Българския Национален Идеал.

01.08.2023

Anchor 4
bottom of page